Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng ...!

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BỘ MÔN PHÒNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2011-2012

 PHỒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:     /HĐMH-GDĐT                               Triệu Phong, ngày 6 tháng 10 năm  2011

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG MÔN HỌC

NĂM HỌC 2011-2012

             Thực hiện Kế hoạch hoạch hoạt động theo từng môn học của Hội đồng môn học Sở GD-ĐT Quảng Trị; Thực hiện Quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Phòng GD-ĐT Triệu Phong.

Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn Phòng GD-ĐT và các thành viên HĐMH cấp tỉnh trong huyện, Phòng GD-ĐT Triệu Phong lập kế hoạch hoạt động cho 14 môn học, cụ thể như sau:

1/MÔN SINH:

a. Kiểm tra đánh giá:

 - Kiểm tra 1 tiết: Có thể trắc nghiệm, có thể tự luận, hoặc kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (TN 60%, TL 40%), có ma trận đề.

b. Bồi dưỡng và thi HSG lớp 8:

             - Chương trình dạy bồi dưỡng:

      + Lớp 8: 4 chương (Thần kinh, Tuần hoàn,Hhô hấp và Tiêu hóa.)

      + Lớp 9: Phần Di truyền và biến dị.

- Cấu trúc điểm:+ Lí Thuyết: 12 điểm (Lớp 8: 4điểm)

                                     + Bài tập:      8 điểm

c. Xây dựng nguồn học liệu: Soạn giáo án PowerPoint + Word

* Phân công cụ thể các đơn vị như sau:

ĐƠN VỊ

Tiết soạn theo PPCT mới

THCS Triệu Đông

Tiết 21- Lớp 9

THCS Triệu Giang

Tiết 22- Lớp 9

THCS NBK

Tiết 23- Lớp 9

THCS Triệu Trung

Tiết 24- Lớp 9

THCS Triệu Phước

Tiết 25- Lớp 9

- Nộp trước ngày 30/11/2011 theo địa chỉ: trungquan.thcstt@quangtri.edu.vn

d. Chuyên đề ĐMPPDH:

            Cấp cụm:

- Đơn vị thực hiện: Trường THCS Triệu Trạch.

- Thời gian :  Tháng 12/2011.

 

2/MÔN LỊCH SỬ:

a. Bồi dưỡng HSG lớp 9

- Nội dung bồi dưỡng:

   + Lịch sử thế giới : - Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại

                                                  - Phần hiện đại

    + Lịch sử Việt nam: Giai đoạn từ 1858 đến 1960

b. Chuyên đề ĐMPPDH

            Cấp cụm:

- Đơn vị thực hiện: Trường THCS Triệu Độ  

-Thời gian: Tháng 10/2011

c. Xây dựng nguồn học liệu mở:

d. Xây dựng học liệu bộ môn:

- Xây dựng bộ đề kiểm tra 1 tiết và học kì cho tất cả các khối lớp:

      Mỗi trường có một bộ đề kiểm tra 1 tiết và học kì I, II các khối 6,7,8,9 theo yêu cầu quy trình biên soạn đề kiểm tra (đã được tập huấn); Đáp án thang điểm 10. Đề bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng dẫn giảm tải của bộ môn.

* Từng tổ nhóm GV chịu trách nhiệm nội dung đề ra (font Times New Roman; cở 13) gửi về địa chỉ  Ngô Thị Tuyết Ánh Vân trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm anhvantk1@gmail.com)  hoặc trực tiếp bằng văn bản.

*Hạn nộp: HKI trước 15/ 11/ 2011; HKII trước 20/ 3/ 2012

 

3. MÔN ĐỊA LÍ:

a.Tổ chức chuyên đề:

 Cấp cụm:

-Đơn vị thực hiện: THCS Triệu Triệu Long.

-Thời gian thực hiện: Tháng 4/2012

b. Xây dựng học liệu bộ môn:

- Xây dựng bộ đề kiểm tra 1 tiết và học kì cho tất cả các khối lớp:

      Mỗi trường có một bộ đề kiểm tra 1 tiết và học kì I, II các khối 6,7,8,9 theo yêu cầu quy trình biên soạn đề kiểm tra (đã được tập huấn); Đáp án thang điểm 10, đề ít nhất có 5 câu hỏi theo hình thức tự luận. Đề bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng dẫn giảm tải của bộ môn, mức độ hiểu vận dụng sáng tạo đạt 50% tổng điểm số.

* Từng tổ nhóm GV chịu trách nhiệm nội dung đề ra (font Times New Roman; cở 13) gửi về địa chỉ huudoi@gmail.com hoặc trực tiếp bằng văn bản.

*Hạn nộp: HKI trước 15/ 11/ 2011; HKII trước 20/ 3/ 2012

 

4.MÔN ÂM NHẠC:

a. Chuyên đề ĐMPPDH:

             Cấp tỉnh:

-Đơn vị thực hiện: THCS Triệu Trung

                        -Thời gian: Vào cuối tháng 10/2011 hoặc đầu tháng 11/2011

 

5. NGỮ VĂN:

a. Chuyên đề ĐMPPDH

Cấp tỉnh:

 -Thời gian: Tháng 11/2011,

 -Đơn vị thực hiện: Tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

b. Học sinh giỏi:

- Tập trung vào việc bồi dưỡng kỹ năng làm bài.

- Kiến thức: trọng tâm kiến thức ở lớp 8 và lớp 9 (đến thời điểm thi). Chú ý cung cấp cho HS hiểu biết sâu về ca dao, các câu danh ngôn; sự sáng tạo trong cách làm bài văn nghị luận xã hội.

 

6. MÔN TIẾNG ANH

a. Chuyên đề ĐMPPDH

            Cấp cụm:

                        -Đơn vị thực hiện: THCS Triệu Phước

                        -Thời gian:  tháng 12/2011

b. Thi HSG lớp 8

-Đề thi có 2 phần: Phần thi viết và phần thi nghe

c. Tổ chức cuộc thi Nói Tiếng Anh (ENGLISH SPEAKING CONTEST):

            -Đối tượng tham gia: Học sinh lớp 8,9 trường THCS Triệu Đông

            -Đơn vị thực hiện: THCS Triệu Đông

            -Thời gian: Tháng 4/2012

* THCS Triệu Đông phối hợp với đ/c Đoàn Ngọc Tân, chuyên viên PGD để thống nhất trong chỉ đạo nội dung và hình  thức tổ chức cuộc thi.

7. MÔN MĨ THUẬT

Chuyên đề ĐMPPDH

            Cấp tỉnh:

                        -Đơn vị thực hiện: THCS Triệu Giang

                        -Thời gian:  Tháng 10/2011

 

8.MÔN VẬT LÍ

-Chuyên đề ĐMPPDH:

Cấp cum:

-Đơn vị thực hiện: THCS Triệu Hòa.

                    -Thời gian thực hiện: Cuối tháng 11/2011

9.MÔN GDCD:

-Chuyên đề ĐMPPDH

          Cấp cụm:

                   -Đơn vị thực hiện: THCS Triệu Triệu Sơn

-Thời gian thực hiện: Tháng 2/2012

 

10.MÔN TOÁN:

 

-Chuyên đề ĐMPPDH

          Cấp cụm:

-Đơn vị thự hiện: THCS Triệu Đại

-Thời gian thực hiện: Tháng 2/2012

 

11. MÔN HÓA:

 

a. Chuyên đề ĐMPPDH

          Cấp cụm:

                    -Đơn vị thực hiện: THCS Triệu Tài

                    -Thời gian thực hiện: 2/2012

b. Chương trình ôn, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8:

Bám chuẩn kiến thức kỉ năng, có nâng cao, cụ thể:

-Cân bằng các phương trình hóa học, kể cả phản ứng oxi hóa khử( không cần trình bày phương pháp mà chỉ cần điền đúng hệ số)

-Lập CTHH của các hợp chất vô cơ dựa vào thành phần và khối lượng nguyên tố

-Các bài toán về tính theo CTHH, PTHH (chú ý hiệu suất phản ứng)

-Giải thích các hiện tượng đơn giản bằng PTHH

-Tính toán thành thạo số mol chất thể tích chất trong PTHH

-Các bài toán về nồng độ dung dịch, khối lượng riêng dung dịch

-Rèn luyện kỉ năng nhớ phản ứng hóa học cho HS

c. Bồi dưỡng HSG lớp 9:

- Tiếp tục như các phần ở lớp 8 nhưng ở mức độ cao hơn

- Lập CTHH của hợp chất hữu cơ

- Các bài toán về axit hữu cơ, ancol, Este

* Giới hạn thi tỉnh đến bài “Chất béo”

 

12.MÔN CÔNG NGHỆ:

Chuyên đề ĐMPPDH

Cấp tỉnh:

§        Đơn vị thực hiện: THCS Triệu Thuận

§        Thời gian thực hiện: Tháng 3/2012

 

13.MÔN TIN:

Chuyên đề ĐMPPDH

Cấp cụm:

-Đơn vị thực hiện: THCS Triệu Vân

-Thời gian thực hiện: Tháng 10/2011

 

14.MÔN THỂ DỤC:

Tham gia tổ chức tốt HKPĐ cấp huyện.

Lưu ý:

-         Các môn có yêu cầu về tạo nguồn học liệu mở: Sau khi các trường gửi về cho trưởng bộ môn, trưởng bộ môn chịu trách nhiệm tập hợp, thẩm định và biên soạn rồi nộp cho bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục theo hai hình thức: qua địa chỉ e-mail doanngoctan.pgdtp@quangtri.edu.vn và bằng văn bản (đóng thành tập).

-         Các đơn vị được phân công thực hiện chuyên đề các cấp chịu trách nhiệm chọn chuyên đề, tiết dạy, cử giáo viên của đơn vị mình dạy và tổ chức thực hiện chuyên đề.

-         Thời gian báo cáo thực hiện chuyên đề:

·        Chuyên đề cấp tỉnh: Trước ngày thực hiên 20 ngày.

·        Chuyên đề cấp cụm: Trước ngày thực hiện 15 ngày.

      Nơi nhận:                                                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG

     -Trường THCS, TPCS trong huyện( để thực hiện);         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

     -Thành viên HĐBM cấp tỉnh (để thực hiện);

     -Phòng GDTrH(để báo cáo);                                                              

     -Lưu: VT, PT.

                                                                                              Hoàng Văn ThịaBộ GD&ĐT Quảng Trị
Bộ GD&ĐT Quảng Trị
VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ
Trang chủ|Giới thiệu trường|Hoạt động chuyên môn|Tin tức - Thông báo|Văn bản chỉ đạo|Thư viện ảnh
Bản quyền thuộc về THCS Nguyễn Bĩnh Khiêm
Thiết kế bỡi TT PT Công Nghệ Thông Tin-VNPT Quảng Trị - Tel: 053.3556.911
imageCnt